logozsm1

prez2

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - mgr Dariusz Karbowiak.

Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy.

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

2. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną.

3. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Zespołu.

4. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

5. Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Zespołem Wychowawczym, Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem Szkolnym.

6. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

a. znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka,

b. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

d. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

f. składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

7. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.

8. Środki działania Rzecznika:

a. załatwianie indywidualnych skarg,

b. sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

c. udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

d. współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

9. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na:

a. wniosek ucznia,

b. wniosek wychowawcy ,

c. wniosek organów : Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Rady Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora Oświaty,

d. z własnej inicjatywy.

10. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

11. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:

a. zbadać każdą sprawę,

b. żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,

c. prowadzić postępowanie wyjaśniające.

12. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

a. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,

b. skierować wystąpienie do organu, organizacji, lub osoby, w których działalności stwierdził naruszenie praw ucznia.

13. Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.

14. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

15. Tryb postępowania w kwestiach spornych na płaszczyźnie uczeń-uczeń:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego,

d. w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

e. ostateczną decyzję o sposobie konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

16. Tryb postępowania w kwestiach sporu na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 b. podjęcie mediacji ze stronami,

c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

d. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

PAMIĘTAJ: 

Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,

Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia, 

Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,

Rzecznik pełni stałe dyżury,

Stały dyżur Szkolny Rzecznik Praw Ucznia pełni w poniedziałek 1415 do 1430

Ważne dokumenty: 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonychü dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

 Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. ze zm. Dz.U.08.214.1345)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dariusz Karbowiak

uks

leonardo

logo-duze1a